Chápeme, že ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro vás důležitá. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a dodržování zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Níže bychom vám chtěli ve zkratce ukázat, jak společnost Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. (dále jen „společnost TYROLIT“) na webové stránce „tyrolit.cz“ a na svých dalších webových stránkách shromažďuje, spravuje a využívá informace o osobách, které tyto webové stránky navštěvují. Tyto zásady neplatí pro webové stránky třetích stran, na které odkazuje tato webová stránka a další webové stránky společnosti TYROLIT.

Dále berete na vědomí, že společnost TYROLIT může tyto zásady ochrany osobních údajů při změně našich služeb a s ohledem na změny v právních předpisech měnit, doplňovat, rozšiřovat, odstraňovat nebo jiným způsobem aktualizovat. Vaše osobní údaje však budou vždy zpracovávány v souladu s verzí zásad ochrany osobních údajů, která byla v platnosti v okamžiku shromáždění údajů. Změny našich zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na těchto webových stránkách, abyste byli v plném rozsahu informováni, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a za jakých okolností mohou být přenášeny. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné z úvodní stránky či ze všech jednotlivých stránek naší webové stránky. V místech, kde jsou shromažďovány osobní údaje, najdete v případě potřeby další informace o zamýšleném použití těchto údajů a případně možnost udělit svůj souhlas.

 

Shromažďování osobních údajů

Prostřednictvím našich webových stránek v žádném případě neshromažďujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy), ledaže jste nám takové údaje dali k dispozici dobrovolně (např. v rámci registrace, průzkumu), příp. jste udělili souhlas (vyžadují-li to právní předpisy) nebo to umožňují odpovídající právní předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Záruka zachování soukromí, příp. záruka ochrany osobních údajů

Společnost TYROLIT dodržuje zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Obecně osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Následující část vysvětluje, jakým způsobem a kdy společnost TYROLIT shromažďuje osobní údaje. Navíc můžeme být požádáni o poskytnutí dalšího zpracování údajů v rámci zákonů na podporu soudního nebo úředního vyšetřování.

 

Zamýšlené použití osobních údajů

Většinu dostupných internetových služeb společnosti TYROLIT můžete navštěvovat bez nutnosti osobní registrace a odhalení totožnosti. U některých služeb po vás budeme požadovat vaše jméno, uživatelské jméno a případně další osobní údaje. Vy se svobodně rozhodněte, zda tyto údaje poskytnete. Společnost TYROLIT však bez těchto údajů nebude v tomto případě schopna poskytnout požadovanou službu a nebude moci reagovat na některé vaše požadavky.

Společnost TYROLIT uchovává osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro stanovené účely, a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi uvedené údaje u nás uchovávány po dobu šesti měsíců za účelem zpracování požadavku a pro případ následujících otázek, pokud bez nich nemůže vzniknout obchodní vztah.

Pokud již nechcete žádné další informace, dejte nám o tom vědět.

 

Zachování důvěrnosti osobních údajů

Společnost TYROLIT nesděluje vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje mohou být v rámci zákonů zveřejněny jiným společnostem TYROLIT doma a v zahraničí, které se zavazují s osobními údaji zacházet v souladu s těmito zásadami ochrany údajů a dále je zpracovávat v souladu s jejich původním účelem, například k poskytování služeb, marketingu, zpracování údajů nebo technické podpoře.

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny třetí straně také tehdy, pokud jsou firma nebo její části prodávány, převáděny nebo přenášeny společně s přidruženými osobními údaji zákazníků. Bude-li to nutné a přiměřené, musíte udělit svůj souhlas. V takovém případě budeme předem od kupujícího nebo přebírající strany požadovat písemné potvrzení, že s osobními údaji bude zacházet v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Podobně mohou být osobní údaje poskytnuty třetí straně, pokud nás k tomu zavazuje zákon, usnesení soudu nebo vládní ustanovení v souladu se zákony, nebo když je zveřejnění údajů nezbytné v souvislosti se soudním nebo policejním vyšetřováním doma i v zahraničí a dovolují ho vnitrostátní právní předpisy.

 

Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání, vznesení námitky

Společnost TYROLIT vyvíjí maximální úsilí, aby zajistila, že zaznamenané osobní údaje jsou vždy správné, aktuální a spolehlivé s ohledem na jejich zamýšlené použití. Proti zpracování vašich osobních údajů máte možnost vznést námitku, pokud to povoluje zákon. To se týká zejména marketingových opatření (právo vznést námitku proti použití osobních údajů za účelem reklamy), pokud tyto nevyžadují udělení vašeho souhlasu (opt-in). Pokud chcete vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely reklamy, informujte nás o tom. To platí i v případě, že máte otázky týkající se používání vašich osobních údajů. V takovém případě uveďte název webové stránky, na které jste své osobní údaje zadali, prokažte svou totožnost a dejte nám vědět, které konkrétní informace chcete opravit, aktualizovat nebo vymazat. Žádosti týkající se výmazu osobních údajů budou provedeny s přihlédnutím k veškerým platným zákonným a archivačním povinnostem a důkazním břemenům.

Jak nás můžete kontaktovat, najdete na konci této stránky. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, nebo pokud byly porušeny vaše nároky na ochranu údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Vzhledem k tomu, že koncernová společnost TYROLIT sídlí v Rakousku, můžete tak učinit u rakouského nebo příslušného vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů ve svojí zemi. Zde najdete seznam všech úřadů pro ochranu osobních údajů v EU.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
Tel. +420 234 665 111
E-mail: posta(at)uoou.cz
Webová stránka: http://www.uoou.cz/

Zabezpečení a důvěrnost

Aby bylo zajištěno zabezpečení a důvěrnost zaznamenaných osobních údajů společností TYROLIT, učinila společnost TYROLIT vhodná opatření, aby vaše osobní údaje ochránila před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, neoprávněným poskytnutím, změnou nebo zničením.

Pokud nám chcete přeposlat osobní údaje elektronickou cestou tak, že je zadáte na našich webových stránkách, budou vaše údaje zprostředkovány, uloženy a zabezpečeny v šifrované podobě prostřednictvím internetu na náš webový server pomocí nejmodernějšího zabezpečeného připojení (SSL). Upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím e-mailu oproti tomu nebývá obvykle šifrován.

Zabezpečení údajů pro přenos údajů v rámci internetu není možné při aktuálním stavu techniky zcela zaručit. Ostatní uživatelé mohou být za určitých okolností technicky schopni neoprávněně zasahovat do zabezpečení sítě a kontrolovat přenos zpráv. Na tuto skutečnost pamatujte, když nás budete kontaktovat.

 

Přenos údajů do zahraničí

Naše společnost je součástí skupiny TYROLIT, celosvětové skupiny společností, která vlastní databáze v různých zemích. Společnost TYROLIT zpracovává údaje v databázích mimo zemi bydliště subjektu údajů. Některé z těchto databází jsou spravovány místními společnostmi TYROLIT, jiné spravují třetí strany, které jednají z pověření místní společnosti. Pokud jsou vaše osobní údaje zprostředkovány do země, jejíž zásady ochrany osobních údajů jsou méně rozsáhlé než zásady země vašeho pobytu, společnost TYROLIT zajistí zákonné požadavky, aby byla zajištěna přiměřená ochrana exportovaných údajů a byly uplatňovány evropské právní předpisy.

 

Které zásady ochrany osobních údajů platí?

Společnosti TYROLIT, které předávají vaše osobní údaje z EU do jiných zemí, musí dodržovat platné zákony a směrnice společnosti TYROLIT. Ty zavazují zejména k:

  • Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů přiměřenými a zákonnými prostředky,
  • Zpracovávání vašich osobních údajů pouze pro přesně definované a zákonné účely a jejich nepoužívání k jiným účelům,
  • Informování vás o předání vašich údajů dalším osobám, pokud to předepisují místní zákony, a v případě potřeby získání vašeho souhlasu,
  • ujištění, že jsou vaše osobní údaje správné, úplné a v případě potřeby aktuální,
  • uchovávání vašich osobních údajů jen tak dlouho, pokud to bude nutné, ledaže by zákon vyžadoval nebo dovoloval delší nebo kratší dobu uchovávání,
  • tomu, aby se s vašimi osobními údaji zacházelo důvěrně a byla přijata přiměřená bezpečnostní opatření k jejich ochraně před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou nebo náhodným poškozením, zneužitím a neoprávněnými změnami a výmazem.

 

Soubory „cookie“, internetové „značky“ a ostatní online údaje

Společnost TYROLIT může zaznamenávat údaje návštěvníků webových stránek za účelem lepší personalizace obsahu webových stránek pro potřeby zákazníků a sestavování statistik o používání webové stránky pro účely vnitřní analýzy trhu. Za tímto účelem může společnost TYROLIT instalovat tzv. soubory cookie nebo internetové značky. Vytvořené uživatelské profily prostřednictvím souborů cookie a značek nelze přiřadit k určitému uživateli.

Internetové značky webových stránek (známé také jako akční značky, jednopixelové soubory GIF, čisté soubory GIF, neviditelné soubory GIF nebo soubory GIF 1v1) mohou být umístěny jak v online reklamách, tak i na stránkách tohoto webu.

Další informace o internetových značkách a souborech cookie naleznete na naší stránce o používání souborů cookie nebo na webové stránce obchodní skupiny Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

Náš poskytovatel webhostingu automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč zprostředkuje automaticky. Jedná se o zdrojovou IP adresu, datum a čas, způsob připojení, typ a verzi prohlížeče, název souboru a obsah a také schéma databáze a soubory žádosti. Tyto údaje není možné přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou slučovány s ostatními zdroji údajů. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje zpětně ověřit, pokud vyjdou najevo náznaky nezákonného použití. Právním základem tohoto zpracování je „oprávněný zájem“ podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Data protokolu jsou uložena po dobu 12 měsíců.

 

Služba Google Analytics

 

Na našich webových stránkách využíváme služby webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, tedy textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Právním základem tohoto zpracování je „oprávněný zájem“ podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Data služby Google Analytics jsou uložena po dobu 50 měsíců.

Informace vytvořené pomocí souborů cookie o vašem využití této webové stránky jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google ve Spojených státech. Anonymizace IP adresy je na stránkách společnosti TYROLIT aktivní, takže vaše IP adresa bude společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa a teprve tam bude zkrácena.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a zpřístupnění těchto zpráv příslušnému provozovateli webových stránek, v tomto případě společnosti TYROLIT, pro účely analýzy.

Společnost Google může také tyto informace případně předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google. Společnost Google nikdy nedává vaši IP adresu do souvislosti s jinými údaji uloženými společností Google.

Instalaci a ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru příslušného prohlížeče tak, že na tomto odkazu stáhnete a nainstalujete modul plug-in prohlížeče.

Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromáždila, výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům. Další informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete zde nebo zde.

Elektronický zpravodaj

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost přihlásit se k odběru zpravodaje. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že souhlasíte s odběrem zpravodaje. Jakmile se k odběru zpravodaje zaregistrujete, zašleme vám potvrzovací e-mail obsahující odkaz k potvrzení registrace (double opt in).

Odeslání zpravodaje se provádí pomocí platformy pro rozesílání zpravodajů „MailChimp“ poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon AVE NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy příjemců našeho zpravodaje a další údaje popsané v rámci tohoto prohlášení jsou uloženy na serverech platformy MailChimp v USA. Platforma MailChimp používá tyto informace naším jménem k zasílání a vyhodnocení zpravodaje. Platforma MailChimp může navíc tyto informace použít k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb. Platforma MailChimp však nepoužívá údaje odběratelů našeho zpravodaje k tomu, aby je sama obepisovala nebo aby je předala třetím stranám.

Věříme spolehlivosti, informačním technologiím a zabezpečení údajů na platformě MailChimp. Platforma MailChimp je certifikována podle dohody mezi Spojenými státy a EU Privacy Shield a zavazuje se tímto k dodržování předpisů EU o ochraně osobních údajů. Dále jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat. Jedná se o smlouvu, ve které se platforma MailChimp zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je naším jménem v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a zejména nepředávat je třetím stranám. Zásady ochrany osobních údajů platformy MailChimp si můžete přečíst zde.

Osobní údaje a děti

Informace na této webové stránce jsou určeny osobám starším 18 let. Společnost TYROLIT vědomě nezaznamenává žádné osobní údaje nezletilých, nepoužívá je ani je nezpřístupňuje třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného zástupce a nezletilého, pokud je již kompetentní k udělení souhlasu. Společnost TYROLIT bude informovat zákonné zástupce, které osobní údaje byly o dítěti shromážděny, a poskytne jim příležitost zakázat další zaznamenávání, používání nebo uchovávání osobních údajů dítěte. Společnost TYROLIT se zavazuje přísně dodržovat zákony na ochranu dětí.

 

Odkazy na jiné stránky

Zde popsané zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webovou stránku tyrolit.cz a na jiné webové stránky společnosti TYROLIT s výjimkou webových stránek třetích stran. Společnost TYROLIT může nastavit tzv. odkazy na jiné, tematicky podobné webové stránky. Společnost TYROLIT se snaží v rámci možností zajistit, aby stránky, na které webové stránky TYROLIT odkazují, splňovaly nejvyšší požadavky. Vzhledem k povaze webu World Wide Web však nemůžeme zaručit standardy ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, na které odkazujeme, ani nepřebíráme odpovědnost za jejich obsah.

 

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů či připomínky a návrhy na zlepšení, kontaktujte nás na adrese: Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G., Swarovskistrasse 33, 6130 Schwaz, Rakousko. Tel.: +43 5242 606-0, privacy(at)tyrolit.comwww.tyrolit.cz

Poslední aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů: duben 2018

 

Naše obecné zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.