V roce 2007 vstoupilo v platnost nové ustanovení o chemikáliích, takzvaná legislativa ECHA . Pojednává o registraci, hodnocení a autorizaci chemikálií (REACH).

Článek 5 ustanovení REACH („No Data No Market“) stanoví, že v evropském hospodářském prostoru se nesmějí vyrábět ani z třetích zemí do EU dovážet žádné látky, které nebyly předtím registrovány u Evropské agentury pro chemikálie ECHA v Helsinkách. Toto nařízení platí pro látky jako takové a pro látky jako složky přípravku nebo výrobku. 

Podstatou je, že podle REACH jsou klasická brusiva považována za výrobky. Látky obsažené ve výrobcích je třeba registrovat jen tehdy, je-li látka při používání výrobku úmyslně uvolňována.

Při používání výrobků z brusiv však k žádnému úmyslnému uvolňování látek nedochází. Tuto pozici zastává i Federace evropských výrobců brusiv (FEPA). 

Výrobky značky TYROLIT – zejména kompozitní konvenční brusiva – se tedy nepovažují za látky nebo přípravky, nýbrž za výrobky s neúmyslným uvolňováním. Pro takové není třeba předkládat bezpečnostní listy. Ve smyslu optimální péče o zákazníka a v zájmu maximální transparentnosti se společnost TYROLIT rozhodla, že na základě bezpečnostních listů podle REACH dobrovolně vypracuje informace o výrobcích. Ty jsou v případě potřeby k dispozici.

Informační povinnosti

Společnost TYROLIT má – jakožto výrobce a dodavatel výrobků – informační povinnosti vůči svým dodavatelům surovin a vůči svým zákazníkům.

Jako dodavatel výrobků má firma TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski KG povinnost informovat své zákazníky o možných látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC = substances with very high concern), které jsou ve zboží obsaženy v koncentraci vyšší než 0,1 %.

Tímto je potvrzeno, že výrobky společnosti TYROLIT neobsahují žádné látky ze seznamu kandidátů (podle nejaktuálnějšího stavu) podle článku 59(1) ustanovení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentracích vyšších než 0,1 hmot. %.

Aktuální seznam SVHC kandidátů je možné získat na následující adrese: ECHA – candidate list

Ve vztahu k našim dodavatelům bude společnost Tyrolit aktivně komunikovat zamýšlená použití podle čl. 34 a 37. Navíc bude společnost TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski KG dávat k dispozici odpovídající informace, které mají výrobci, popř. dodavateli umožnit, aby pro zprávu o bezpečnosti látky vypracoval příslušný expoziční scénář pro používání dané látky.

Podle článku 33 ustanovení (ES) č. 1907/2006 (REACH) má výrobce zboží uvést informace o tom, jsou-li látky ze seznamu kandidátů (vždy nejaktuálnějšího stavu ECHA - candidate list) podle článku 59 (1) obsaženy v dodávaném zboží nebo obalu v množství převyšujícím 0,1 hmotnostního procenta.

Je-li tomu tak, má dát dodavatel k dispozici alespoň jméno příslušné látky a může uvést i informace pro bezpečné používání výrobku.

Tyto informace musí být společnosti TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski KG dány k dispozici s první dodávkou.

 

Aby se vyhovělo požadavkům a zadáním REACH, bylo ve skupině TYROLIT Gruppe zřízeno centrální kompetenční středisko, které se stará o neustálé uplatňování politiky REACH v souladu se zákonem.

 

Birgit Lung
Úředník odpovědný za chemikálie / REACH
Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz / Rakousko
Tel.: +43-5242-606-2735
Mobil: +43-664-8220-074
Fax: +43-5242-606-12735
E-mail: birgit.lung@Tyrolit.com